Terms and conditions
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА „Спирка за разкази“ („Инициативата“)

С участието си в Инициативата участниците в кампанията приемат условията на изложените по-долу официални правила на Инициативата (отбелязвани като „Официални правила“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИНИЦИАТИВАТА

Организатор на Инициативата е Сдружение с нестопанска цел “Кашалот“ (наричан по-долу „Организатор“) с ЕИК 177176460 и седалище: 9000 Варна, кв. Левски, ул. Острава 13, етаж 7, ап. 30. Участниците в Инициативата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Инициативата (наречени по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Инициативата ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на spirkazarazkazi.bg. Организаторът на Инициативата си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: spirkazarazkazi.bg.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Инициативата по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Инициативата е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България.

Официалните правила ще бъдат достъпни на spirkazarazkazi.bg за периода на Инициативата. Повече информация може да бъде получена на телефон 0889 222 482 или на kashalot.varna@gmail.com.

Участвайки в тази Инициатива, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИНИЦИАТИВАТА

Инициативата се организира и провежда в периода между 20.04.2021 – 30.06.2021 г. само на територията на Република България. Сдружение Кашалот си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да стартира Инициативата на 20.04.2021 г.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

Основни дефиниции:

Уебсайт на Инициативата: spirkazarazkazi.bg

Потребител: човек, който влезе на уебсайта на Инициативата и който все още не участва в Инициативата в съответствие с нейните Официални правила.

Механизъм – за да участва в Инициативата, всеки потребител трябва да премине през всички стъпки, описани по-долу, при което ще се превърне в „участник“:

Да влезе на сайта spirkazarazkazi.bg по време на периода на Инициативата, посочен в Раздел 2 на настоящите Официални правила.

Да влезе в секцията „Качи разказ“ в сайта на Инициативата.

Да избере един от участващите град и тема.

Да напише своята интерпретация на избраната тема под формата на кратък разказ (до 250 думи), да постави име на разказа си, да напише имената или псевдонима си и да остави своя имейл адрес за обратна връзка.

Може да сподели своя разказ във Facebook профила си.

В секцията „Всички разкази“ участникът може да разгледа разказите, които други участници са написали за различните теми и градове.

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

Включвайки се в настоящата Инициатива, участниците предоставят доброволно личните си данни (собствени имена или псевдоним и електронна поща) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Кашалот“ за цели, свързани с Инициативата. Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Сдружение “Кашалот“. Лицата, за които съответните лични данни се отнасят, имат право на достъп до и корекция на личните си данни.

Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

Всеки участник има право на неограничен брой публикации за периода на Инициативата, като за всеки нов разказ трябва да спазва ограничението от 250 думи.

Чрез включването си в Инициативата, участниците декларират, че разбират и приемат факта, че могат да качват на уебсайта на Инициативата разкази, които са тяхна собственост, имат право да ги възпроизвеждат и не са копирани от други източници. Разказите не трябва да са с неприлично и нецензурно съдържание; не трябва да са неморални, да съдържат клеветнически детайли, обидни думи или символи, които пряко или косвено обиждат хора от определена раса, етнос, религия, сексуална ориентация или социо-демографска група. Участващите предложения не трябва да съдържат заплахи към трети физически или юридически лица, нито да накърняват нечие лично пространство, право на личен живот и/или други права на физически или юридически лица и не трябва по никакъв начин да нарушават действащата нормативна уредба.

Организаторът си запазва правото да не приема или да премахне разкази на участници в Инициативата, за които подозира, че са фалшиви или че не отговарят на разпоредбите на настоящите Официални правила и/или на действащата законова уредба, или такива, които счита за неподходящи/неприлични, без да има задължението да информира участниците, които са качили тези материали на уебсайта.

Сдружение “Кашалот“ и упълномощените му представители ще могат свободно да копират, разкриват, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин разказите, предоставени от Участниците, без никакви задължения за заплащане към Участника или към трети лица.

РАЗДЕЛ 5. ДРУГИ

Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, чиито разкази не са били включени в Инициативата.

Евентуално възникнали спорове между Организатора на Инициативата и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Инициативата.

Организаторът на Инициативата не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.

Инициативата се организира от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Кашалот“ на територията на Република България. Сдружение “Кашалот“ си запазва правото да промени датата на старта на инициативата, ако поради непредвидени обстоятелства, като срив в електронните си системи или други, не може да активира инициативата на 20.04.2021 г.